Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę CULTURE4GROW

Definicje:
Administrator: Cultur4Grow
E-book – (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym. Plik dostarczony w postaci dokumentu PDF.
Produkty: ebooki i kursy internetowe (szkolenia e-learning) dostępne w serwisie.
Serwis/witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem – https://www.grow4.life
Szkolenie internetowe (kurs) to nauka przez Internet (e-learning). Szkolenie dostarczane kupującemu w formie elektronicznej na specjalnie stworzonej platformie szkoleniowej. Szkolenie obejmuje treści video, audio i ebooki, quizy, linki internetowe, ćwiczenia.
Usługi – usługi szkoleniowe oraz inne usługi świadczone przez Culture4Grow w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu https://www.grow4.life lub sklepu internetowego pod tym samym adresem.
Platforma – oprogramowanie dzięki któremu użytkownicy mają możliwość korzystania z kursów i szkoleń: https://www.grow4.life
Zawartość oferty:
Oferta serwisu obejmuje wydawnictwa książkowe w formie elektronicznej (eBooki) udostępniane w formie plików PDF oraz szkolenia internetowe udostępniane na platformie edukacyjnej Sprzedawcy (https://www.grow4.life) lub jego Partnerów biznesowych.
Produkty oferowane przez Culture4Grow Produktami wydawanymi na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
Zasady korzystania z zasobów platformy: Przeglądanie danych zawartych w serwisie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.
Przeglądanie zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
Treść serwisu jest własnością Culture4Grow. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony bez pisemnej zgody jest zabronione.
Prawa autorskie:
Wszystkie ebooki oraz szkolenia internetowe udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
Ebooki służą do ich odtwarzania i przechowywania na urządzeniach elektronicznych. Kupujący może je użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Ebooków oraz dostępów do szkoleń internetowych nie można udostępniać osobom trzecim za pomocą kopiowania.
Użytkownik ma prawo korzystać z produktów w Serwisie tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik nie może udostępniać produktów w Serwisie innym osobom.
Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów w całości lub we fragmencie.
Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.
Użytkownik jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej jako spam.
Prawo odstąpienia od umowy
Ze względu na charakter sprzedawanych produktów i usług: świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy;
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych.
Ochrona prywatności
Administratorem danych osobowych jest Culture4Grow.
Dane osobowe przekazane Culture4Grow podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Culture4Grow materiałów reklamowo – promocyjnych.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Culture4Grow.


Wejście w życie i zmiany Regulaminu
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Culture4Grow na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Culture4Grow w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
Postanowienia końcowe:
Administrator serwisu oświadcza ze posiada pisemne zgody autorów ebooków, infografik, map myśli oraz szkoleń internetowych na ich sprzedaż w serwisie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: katarzyna.poszewiecka@culture4grow.com
Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.
Akceptacja regulaminu  jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2018 r.